Scroll Top
Гэрлийн ойлт

ЦУВРАЛ-7: ОЮУНЛАГ сургуулиас хот орон нутгийн сургууль багш нарын хүсэлтээр 4000 гаруй хичээл сургалтын контентуудаасаа толилуулж байна. Уг хичээлүүд нь задгай файлаараа лайваар явагдаж сурагчид хэзээ ч сэргээн үзэх боломжтойгоор бэлтгэгдэн архивлагддаг.
 


Leave a comment