Scroll Top
Эрхэмлэх зүйл
Монгол улсын болон Азийн бүс нутгийн хэмжээнд бүрэн дунд боловсролын үлгэр жишээ түшиц лаборатори сургууль байх.
Хэтийн зорилт /VISION/

Монгол улсын болон Азийн бүс нутгийн хэмжээнд бүрэн дунд боловсролын үлгэр жишээ түшиц лаборатори сургууль байх.

Эрхэм зорилго /MISSION/

Бид таны хүүхдийг дэлхийн боловсролд хөтөлнө

Уриа /motto/

Аливаа зүйлийг цагт нь хийж сурцгаая!

Итгэл үнэмшил

Оюунлаг мэдлэг боловсрол-Бидний хүч
Оюунлаг харьцаа ёс зүй-Бидний дадал
Оюунлаг бүтээлч төрх-Бидний хандлага