OYUNLAG NEWS

24 Aug: Мэдээлэлзүйн сургалт

7-11-р ангийн сурагчдын дунд Power Point ,Potoshop программууд дээр эх бэлтгэл хийх,өөрсдийн согирсон чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил хийх,бусдад өөрийн санаа…