Scroll Top

2023-2024 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдад зориулсан БЭЛТГЭЛ бүлгийн бүртгэл

2023-2024 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 2-12-р ангид нэмэлт элсэлт авахгүй.

Бэлтгэл ангийн элсэлт

2023-2024 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 1-р ангид элсэн суралцах журам

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

 

ХОЁР. БҮРТГЭЛ 

ГУРАВ. “ТАНИЛЦАХ ХИЧЭЭЛ”  

ДѲРѲВ. “УУЛЗАЛТ ЯРИЛЦЛАГА”  

ТАВ. ХАРИУ 

ЗУРГАА. БУСАД 

 

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ОЮУНЛАГ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТЫН АЛБА