Сургуулийн бүтэц

•    Сургуулийг хөгжүүлэх урт болон богино хугацааны стратеги төлөвлөлтийг боловсруулах, төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх.

•    Сургуулийн хөгжлийн ерөнхий явц байдалд дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх үндсэн дээр захиргааны удирдлагаар хангана.

•    Боловсролын талаарх төрийн бодлого шийдвэрийг танилцуулах ажлыг зохион байгуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

•    Сургуулийн хүний нөөцийн бодлого стратегийг боловсруулж ,хөгжлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх

•    Багш ажилтны хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлэх, урамшуулах, дэмжих, хариуцлага тооцох.

•    Сургалтын эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчинг бүрдүүлэх, сурч боловсрох нөхцөлийг хангах.

•    Сургуулийн жил бүрийн төсөв, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн хэрэгцээ бүрдүүлэлт,хэрэгжилтийг зохион байгуулах

•    Гадаад харилцааг өргөтгөх, ажлын үр ашгийг нэмэгдүүлэх,багш сурагч солилцооны хөтөлбөр, мэргэжилтэн багш урьж ажиллуулах,сургалтын шинэлэг технологийг судлах нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг ерөнхий удирдлагаар хангах.

•    Холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн сургуулийн үйл ажиллагааг зохицуулах дүрэм журмыг боловсруулан баталгаажуулж мөрдөх.

•    Багш ажиллагсдын нийгмийн халамж үйлилгээг сайжруулах,тэдний сурч боловсроход нь туслах

•    Сургалтын үйл ажиллагаатай холбогдсон асуудлаар суралцагч багш эцэг эх асран хамгаалагч болон зохих байгууллагад нь шаардлага тавьж хэрэгжүүлэх.

•    1-2-р анги,.3-5-р анги,байгалийн ухаан, нийгмийн ухаан, гоо зүй, гадаад хэлний гэсэн 5 үндсэн тэнхимтэй байх ба эдгээр тэнхмүүдийн эрхлэгч нар нь сургалт хүмүүжлийн ажлыг графикт хугацаанд нь чанартай, хүртээмж сайтай, үр өгөөжтэй, зохион байгуулж, зөвөлгөө өгөх, хянах шалгах, дэмжиж урамшуулах, зэргээр ерөнхий удирдлагаар хангах үүрэгтэй.

•    Бага дунд ангийн залгамж холбоог сайжруулахад чиглэсэн ажлыг жилийн туршид зохион байгуулах.

•    Сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрийг боловсруулан төгөлдөржүүлэх, шинэлэг арга барил, туршилгыг судлах, турших, нэвтрүүлэх.

•    Онлайн сургалтын материалын бэлтгэл, дидактик боловсруулалт, түгээлт, ашиглалт, чанарт байнгын хяналт тавьж, зөвөлгөөгөөр хангах.

•    Суралцагсдын авьяас чадвараа хөгжүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн, сургалтын хүртээмж, үр өгөөжийг дээшлүүлэх.

•    Сургалтын материаллаг, сэтгэл санааны аюулгүй орчин бүрдүүлэх,ажиллах нөхцөл боломжоор хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулах.

•    Өөрийн багийн багш нарыг сонгон шалгаруулах, байршуулах,хамт олны хүчийг зөв хуваарилан сургалтын хүртээмж, чанарыг сайжруулахад голлон анхаарах.

•    Сургалтын мэдээлэл,хяналт-шинжилгээ,үнэлгээний бүрэн тогтолцоог бий болгон ажиллах.

•    Суралцагчийг анги дэвшүүлэх, алгасуулан суралцуулах,улируулах, сургууль төгсөх,хасах чөлөөлөх асуудлыг тухайн тэнхим бүр хариуцан багш нарын зөвлөлд санал оруулах.

•    Тэнхмийн үйл ажиллагааг сургууль хөгжүүлэх хөтөлбөртэй уялдуулан төсөл боловсруулах, зохион байгуулах, хэрэгжилтийг нь тайлагнах•    Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаарх мэдээллээр цаг алдалгүй хангах, суралцагсдыг хөтөлбөрт хамруулах ажлыг зохион байгуулах,зуучлах

•    Ахлах ангийн сурагчдад гадаадын их дээд сургуульд суралцахад зөвлөгөө өгөх, туслах,үйлчилгээ үзүүлэх.

•    Олон улсын боловсролыг дэмжих хөтөлбөр, олон нийтийн байгууллагууд,сургууль багш нартай холбоо тогтоон хамтран ажиллах, сургалтын шинэлэг технологийн талаарх мэдээллээр хангах.

•    Гадаад багш нартай холбоо тогтоох, урьж ажиллуулах тэдэнтэй холбогдсон үйлчилгээ, хөөцөлдөх ажлыг зохион байгуулах

•    Багш сурагч солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.

Сантехник, мужаан, цэвэрлэгч

•    Сургуулийн орчны эрүүл ахуй, цэвэрлэгээ, эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт,засвар үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэнэ.

•    Цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир ус, халаалтын системийн ашиглалт, цаг үеийн үйлчилгээг тогтмол хийх.

•    Сургуулийн шат, хонгил, коридор, бие засах газрын цэвэрлэгээг тогмол хуваарийн дагуу хийж орчны ариун цэврийг дээд зэрэгт байлгах үүрэгтэй.

Цайны газрын ахлах тогооч, туслах, бэлтгэгч, цэвэрлэгч

•    Сурагчдын үдийн хоол цайг СЗ-өөс батлагдсан чиглэлийн дагуу эрүүл ахуйн норм стандартыг баримтлан цаг хугацаанд нь чанартай бэлтгэн соёлтой үйлчилгээг үзүүлэх.                                                                                                                    •    Сурагчид багш нарт зориулсан хоолны чанар,нэр төрөлд онцгойлон анхаарч эрүүл цэвэр орчинг бүрдүүлж ажиллах.                                                                            •    Цайны газрын эд хөрөнгө, ашиглалт, хамгаалалтанд дээд зэргээр анхаарч ажиллахын зэрэгцээ ариутгал цэвэрлэгээг тогтмол хийх.                                                •    Сургуулийн шат, хонгил, коридор, бие засах газрын цэвэрлэгээг тогмол хуваарийн дагуу хийж орчны ариун цэврийг дээд зэрэгт байлгах үүрэгтэй.


•    Сургуулийн санхүү нягтлан бодох бүртгэл, тайланг хугацаанд нь чанартай гаргах, үндсэн орлогын эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, нэхэмжлэх шаардах ажлыг цаг хугацаанд нь зохион байгуулах.

•    Дүүргийн төрийн сангаас орох үдийн цай, хувьсах зардал, бусад орлого хураамжийг зохих журмын дагуу бүрдүүлж байх.

•    Сургуулийн үндсэн хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтанд хяналт тавих, ашиглалтыг сайжруулах.


Тус сургуулийн барилгын бүрэн бүтэн байдал,гаднын болзошгүй халдлагаас найдвартай хамгаалах,хүүхэд,ажиллагсдын амгалан тайван орчин,аюулгүй байдлыг өдөр шөнийн 24 цагаар “Бамбай” Секьюрити сервис ХХК 2008 оноос эхлэн хамгаалалтандаа авсан болно.

Энэ нь Оюунлаг сургуулийн захиргаа “Бамбай” Секьюрити сервис ХХК-ны хооронд байгуулсан хамтын гэрээгээр зохицуулагддаг.

© 2020 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг бүрэн дунд сургууль