Scroll Top
Сургалтын хөтөлбөр

Бага боловсрол

Бага боловсрол

Оюунлаг сургуулийн бага боловсролын хөтөлбөр нь 6-11 насны сурагчдад зориулсан үндэсний хөтөлбөр , сургуулийн нэмэлт хөтөлбөр ,Олон улсын  “Pearson Edexcel iPrimary curriculum” цогц хѳтѳлбѳр, Нийгэмшихүйн “Positive Action Second Step” хѳтѳлбѳр   гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Үндэсний хөтөлбөрийн хичээлүүд : Математик, Монгол хэл , Хүн орчин , Хүн байгаль ,  Биеийн тамир, , Зураг , Дуу хөгжим

“Pearson Edexcel iPrimary curriculum”: Science, Mathematics, Information technology, English

Сургуулийн өөрийн хөтөлбөр: Математик Сонгон, STEAM , Мэдээлэлзүй , AR /Augmented reality/ , VR /Virtual reality/ , Smart mathematics , Англи хэл

Дунд боловсрол

Дунд боловсрол

Оюунлаг сургуулийн дунд боловсролын хөтөлбөр нь 11-14 насны сурагчдад зориулсан үндэсний хөтөлбөр , сургуулийн нэмэлт хөтөлбөр , Олон улсын “Pearson Edexcel iLowerSecondary” цогц хѳтѳлбѳр, Нийгэмшихүйн “Positive Action Second Step”  гэсэн  хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Үндэсний хөтөлбөрийн хичээлүүд : Математик, Монгол хэл , Үндэсний бичиг , Уран зохиол , Монголын түүх, Эрүүл мэнд, Газар зүй , Биеийн тамир, Нийгмийн ухаан, , Хими , Физик , Биологи , Англи хэл

Сургуулийн өөрийн хөтөлбөр: STEAM , Мэдээлэлзүй , Геометр, Хятад хэл, VR /Virtual reality/, Технологи /3D sowftwares and printing/

“Pearson Edexcel iLowerSecondary”: Science, Mathematics, Information technology, English,

Ерөнхий боловсрол

Ерөнхий боловсрол

Оюунлаг сургуулийн ахлах ангийн ерөнхий боловсролын хөтөлбөр нь 14-16 насны сурагчдад зориулсан Олон Улсын “Pearson Edexcel International GCSE” цогц хѳтѳлбѳр, 16-18 насны сурагчдад зориулсан Олон Улсын “Pearson Edexcel International A Level” цогц хѳтѳлбѳр, үндэсний хөтөлбөр , сургуулийн нэмэлт хөтөлбөр,  Нийгэмшихүйн “Positive Action Second Step” гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Үндэсний хөтөлбөрийн хичээлүүд :Монгол хэл , Үндэсний бичиг , Уран зохиол , Математик , Монголын түүх, Эрүүл мэнд, Газар зүй , Биеийн тамир, Нийгмийн ухаан, Хими , Физик , Биологи ,

Сургуулийн өөрийн хөтөлбөр: STEAM , Мэдээлэлзүй , Геометр ,  Хятад хэл, Технологи-График дизайн, SAT болон   IELTS , TOEFL шалгалтын бэлтгэл

“Pearson Edexcel International GCSE”: Mathematics, Information technology, English, Biology, Chemistry, Physics,

“Pearson Edexcel International A Level”: Mathematics, Information technology, English, Biology, Chemistry, Physics,