Scroll Top
Сурах бичиг

Оюунлаг сургууль дээр fairy land-1 , Homework book-1 гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа.
Бусад сурах бичгийг анги удирдсан багшаар дамжуулан тараагдана.

Оюунлаг сургууль дээр fairy land-2 , Homework book-2 гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа.
Бусад сурах бичгийг анги удирдсан багшаар дамжуулан тараагдана.

Оюунлаг сургууль дээр fairy land-3 , Homework book-3 гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа.
Бусад сурах бичгийг анги удирдсан багшаар дамжуулан тараагдана.

Оюунлаг сургууль дээр fairy land-4 , Homework book-4 гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа.
Бусад сурах бичгийг анги удирдсан багшаар дамжуулан тараагдана.

Оюунлаг сургууль дээр fairy land-5 , Homework book-5 гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа.
Бусад сурах бичгийг анги удирдсан багшаар дамжуулан тараагдана.

6-р ангийн сурагчид Математик, Мэдээллийн технологи , Эрүүл мэнд , Дизайн технологи , Дүрслэх урлаг , Хөгжим , Иргэний боловсрол гэсэн сурах бичгээс бусад сурах бичгийг худалдан авна.
Оюунлаг сургууль дээр On-Screen , writing book-6 , HSK1-grammar гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа. HSK1 сурах бичгийг сургуулиас тараан өгнө.
Бусад сурах бичгийг сургуулиас гадуур номын худалдаан дээрээс авна уу.

7-р ангийн сурагчид Математик, Мэдээллийн технологи , Эрүүл мэнд , Дизайн технологи , Дүрслэх урлаг , Хөгжим , Иргэний боловсрол гэсэн сурах бичгээс бусад сурах бичгийг худалдан авна.
Оюунлаг сургууль дээр On-Screen , writing book-7 , HSK1-grammar гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа. HSK1 сурах бичгийг сургуулиас тараан өгнө.
Бусад сурах бичгийг сургуулиас гадуур номын худалдаан дээрээс авна уу.

8-р ангийн сурагчид Математик, Мэдээллийн технологи , Эрүүл мэнд , Дизайн технологи , Дүрслэх урлаг , Хөгжим , Иргэний боловсрол гэсэн сурах бичгээс бусад сурах бичгийг худалдан авна.
Оюунлаг сургууль дээр On-Screen , writing book-8 , HSK1-grammar гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа. HSK1 сурах бичгийг сургуулиас тараан өгнө.
Бусад сурах бичгийг сургуулиас гадуур номын худалдаан дээрээс авна уу.

9-р ангийн сурагчид Математик, Мэдээллийн технологи , Эрүүл мэнд , Дизайн технологи , Дүрслэх урлаг , Хөгжим , Иргэний боловсрол гэсэн сурах бичгээс бусад сурах бичгийг худалдан авна.
Оюунлаг сургууль дээр On-Screen , writing book-9 , HSK1-grammar гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа. HSK1 сурах бичгийг сургуулиас тараан өгнө.
Бусад сурах бичгийг сургуулиас гадуур номын худалдаан дээрээс авна уу.

10-р ангийн сурагчид Математик, Мэдээллийн технологи , Эрүүл мэнд , Дизайн технологи , Дүрслэх урлаг , Хөгжим , Иргэний боловсрол гэсэн сурах бичгээс бусад сурах бичгийг худалдан авна.
Оюунлаг сургууль дээр On-Screen , writing book-10 , HSK1-grammar гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа. HSK1 сурах бичгийг сургуулиас тараан өгнө.
Бусад сурах бичгийг сургуулиас гадуур номын худалдаан дээрээс авна уу.

11-р ангийн сурагчид Математик, Мэдээллийн технологи , Эрүүл мэнд , Дизайн технологи , Дүрслэх урлаг , Хөгжим , Иргэний боловсрол гэсэн сурах бичгээс бусад сурах бичгийг худалдан авна.
Оюунлаг сургууль дээр On-Screen , writing book-11 , HSK1-grammar гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа. HSK1 сурах бичгийг сургуулиас тараан өгнө.
Бусад сурах бичгийг сургуулиас гадуур номын худалдаан дээрээс авна уу.

Төгсөх 12-р ангийн сурагч нь өөрийн ЭЕШ өгөх хичээлийн дагуу өөрийн номыг сургуулиас гадуур худалдаж авна.

АнгиСурах бичиг /1-4/Номны үнэ
1Fariyland starterPBMNT 28,500
1Fariyland starterABMNT 25,000
1HWHWMNT 8,000
2Fairyland 2PBMNT 28,500
2Fairyland 2ABMNT 25,000
2Fairyland 2Vocab & Grammar SBMNT 20,500
2HWHWMNT 8,000
3Fairyland 3PBMNT 28,500
3Fairyland 3ABMNT 25,000
3Fairyland 3Vocab & Grammar SBMNT 20,500
3HWHWMNT 8,000
4Fairyland 4PBMNT 28,500
4Fairyland 4ABMNT 25,000
4Fairyland 4Vocab & Grammar SBMNT 20,500
4HWHWMNT 8,000
АнгиСурах бичиг /5-11/Номны үнэ
5Fairyland 5ABMNT 25,000
5Fairyland 5Vocab & Grammar SBMNT 20,500
5HWHWMNT 8,000
6On Screen 1SBMNT 42,000
6On Screen 1Workbook & GrammarMNT 36,500
7On Screen 2SBMNT 42,000
7On Screen 2Workbook & GrammarMNT 36,500
8On Screen 3SBMNT 42,000
8On Screen 3Workbook & GrammarMNT 36,500
9On Screen B1SBMNT 42,000
9On Screen B1Workbook & GrammarMNT 36,500
10On Screen B1+SBMNT 42,000
10On Screen B1+Workbook & GrammarMNT 36,500
11On Screen B2SBMNT 42,000
11On Screen B2Workbook & GrammarMNT 36,500