Scroll Top
Сурах бичиг

Оюунлаг сургууль дээр fairy land-1 , Homework book-1 гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа.
Бусад сурах бичгийг анги удирдсан багшаар дамжуулан тараагдана.

Оюунлаг сургууль дээр fairy land-2 , Homework book-2 гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа.
Бусад сурах бичгийг анги удирдсан багшаар дамжуулан тараагдана.

Оюунлаг сургууль дээр fairy land-3 , Homework book-3 гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа.
Бусад сурах бичгийг анги удирдсан багшаар дамжуулан тараагдана.

Оюунлаг сургууль дээр fairy land-4 , Homework book-4 гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа.
Бусад сурах бичгийг анги удирдсан багшаар дамжуулан тараагдана.

Оюунлаг сургууль дээр fairy land-5 , Homework book-5 гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа.
Бусад сурах бичгийг анги удирдсан багшаар дамжуулан тараагдана.

6-р ангийн сурагчид Математик, Мэдээллийн технологи , Эрүүл мэнд , Дизайн технологи , Дүрслэх урлаг , Хөгжим , Иргэний боловсрол гэсэн сурах бичгээс бусад сурах бичгийг худалдан авна.
Оюунлаг сургууль дээр On-Screen , writing book-6 , HSK1-grammar гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа. HSK1 сурах бичгийг сургуулиас тараан өгнө.
Бусад сурах бичгийг сургуулиас гадуур номын худалдаан дээрээс авна уу.

7-р ангийн сурагчид Математик, Мэдээллийн технологи , Эрүүл мэнд , Дизайн технологи , Дүрслэх урлаг , Хөгжим , Иргэний боловсрол гэсэн сурах бичгээс бусад сурах бичгийг худалдан авна.
Оюунлаг сургууль дээр On-Screen , writing book-7 , HSK1-grammar гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа. HSK1 сурах бичгийг сургуулиас тараан өгнө.
Бусад сурах бичгийг сургуулиас гадуур номын худалдаан дээрээс авна уу.

8-р ангийн сурагчид Математик, Мэдээллийн технологи , Эрүүл мэнд , Дизайн технологи , Дүрслэх урлаг , Хөгжим , Иргэний боловсрол гэсэн сурах бичгээс бусад сурах бичгийг худалдан авна.
Оюунлаг сургууль дээр On-Screen , writing book-8 , HSK1-grammar гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа. HSK1 сурах бичгийг сургуулиас тараан өгнө.
Бусад сурах бичгийг сургуулиас гадуур номын худалдаан дээрээс авна уу.

9-р ангийн сурагчид Математик, Мэдээллийн технологи , Эрүүл мэнд , Дизайн технологи , Дүрслэх урлаг , Хөгжим , Иргэний боловсрол гэсэн сурах бичгээс бусад сурах бичгийг худалдан авна.
Оюунлаг сургууль дээр On-Screen , writing book-9 , HSK1-grammar гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа. HSK1 сурах бичгийг сургуулиас тараан өгнө.
Бусад сурах бичгийг сургуулиас гадуур номын худалдаан дээрээс авна уу.

10-р ангийн сурагчид Математик, Мэдээллийн технологи , Эрүүл мэнд , Дизайн технологи , Дүрслэх урлаг , Хөгжим , Иргэний боловсрол гэсэн сурах бичгээс бусад сурах бичгийг худалдан авна.
Оюунлаг сургууль дээр On-Screen , writing book-10 , HSK1-grammar гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа. HSK1 сурах бичгийг сургуулиас тараан өгнө.
Бусад сурах бичгийг сургуулиас гадуур номын худалдаан дээрээс авна уу.

11-р ангийн сурагчид Математик, Мэдээллийн технологи , Эрүүл мэнд , Дизайн технологи , Дүрслэх урлаг , Хөгжим , Иргэний боловсрол гэсэн сурах бичгээс бусад сурах бичгийг худалдан авна.
Оюунлаг сургууль дээр On-Screen , writing book-11 , HSK1-grammar гэсэн сурах бичгүүд зарагдаж байгаа. HSK1 сурах бичгийг сургуулиас тараан өгнө.
Бусад сурах бичгийг сургуулиас гадуур номын худалдаан дээрээс авна уу.

Төгсөх 12-р ангийн сурагч нь өөрийн ЭЕШ өгөх хичээлийн дагуу өөрийн номыг сургуулиас гадуур худалдаж авна.

Анги Сурах бичиг /1-4/ Номны үнэ
1 Fariyland starter PB MNT 28,500
1 Fariyland starter AB MNT 25,000
1 HW HW MNT 8,000
2 Fairyland 2 PB MNT 28,500
2 Fairyland 2 AB MNT 25,000
2 Fairyland 2 Vocab & Grammar SB MNT 20,500
2 HW HW MNT 8,000
3 Fairyland 3 PB MNT 28,500
3 Fairyland 3 AB MNT 25,000
3 Fairyland 3 Vocab & Grammar SB MNT 20,500
3 HW HW MNT 8,000
4 Fairyland 4 PB MNT 28,500
4 Fairyland 4 AB MNT 25,000
4 Fairyland 4 Vocab & Grammar SB MNT 20,500
4 HW HW MNT 8,000
Анги Сурах бичиг /5-11/ Номны үнэ
5 Fairyland 5 AB MNT 25,000
5 Fairyland 5 Vocab & Grammar SB MNT 20,500
5 HW HW MNT 8,000
6 On Screen 1 SB MNT 42,000
6 On Screen 1 Workbook & Grammar MNT 36,500
7 On Screen 2 SB MNT 42,000
7 On Screen 2 Workbook & Grammar MNT 36,500
8 On Screen 3 SB MNT 42,000
8 On Screen 3 Workbook & Grammar MNT 36,500
9 On Screen B1 SB MNT 42,000
9 On Screen B1 Workbook & Grammar MNT 36,500
10 On Screen B1+ SB MNT 42,000
10 On Screen B1+ Workbook & Grammar MNT 36,500
11 On Screen B2 SB MNT 42,000
11 On Screen B2 Workbook & Grammar MNT 36,500