Scroll Top

Дэвтрийн үнэ

  • 12 хуудас тоо / тууш               650 төгрөг
  • 24 хуудас тоо / тууш              950 төгрөг
  • 36 хуудас тоо / тууш              1100 төгрөг
  • 48 хуудас тоо / тууш             1300 төгрөг
  • 60 хуудас тоо / тууш             1650 төгрөг
  • 24 зургийн дэвтэр               2200төгрөг
  • 96 оюутан тоо                        4200 төгрөг
  • Нотны дэвтэр                         1000 төгрөг