Scroll Top

Дэвтрийн үнэ

12 хуудас тоо / тууш               650 төгрөг

24 хуудас тоо / тууш              950 төгрөг

36 хуудас тоо / тууш              1100 төгрөг

48 хуудас тоо / тууш             1300 төгрөг

60 хуудас тоо / тууш             1650 төгрөг

24 зургийн дэвтэр               2200төгрөг

96 оюутан тоо                        4200 төгрөг

Нотны дэвтэр                         1000 төгрөг