Scroll Top

Lorem ipsum dolor sit
Welcome to the company
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor n reprehenderit in voluptate velit esse.

Оюунлаг сургууль болон Microsoft корпорацын боловсрол хариуцсан төвийн хамтын ажиллагааны хүрээнд тус группийн бүтээгдэхүүн болох Microsoft office 365 хувилбарыг 100% албан ёсны зөвшөөрөлтэйгөөр 2020-2021 оны хичээлийн жилээс эхлэн сургуулийн бодлого, сургалтын системд ашиглаж эхэллээ. Microsoft office 365 системийг цогц нэвтрүүлснээр ажиллагааны нэгдсэн талбар, нэгдсэн удирдлага, cloud орчин, онлайн хичээл, серверийн хүндрэл зэрэг олон асуудлыг нэгэн зэрэг шийдвэрлэх боломжтой боллоо.

Оюунлаг сургууль болон Google корпорацын боловсрол хариуцсан төвийн хамтын ажиллагааны хүрээнд тус группийн бүтээгдэхүүн болох G Suite for Education хувилбарыг албан ёсны зөвшөөрөлтэйгөөр 2019-2020 оны хичээлийн жилээс эхлэн сургуулийн бодлого, сургалтын системд ашиглаж эхэллээ. G Suite for Education системийг цогц нэвтрүүлснээр ажиллагааны онлайн хичээл /meeting/, хичээл сургалт /Gmail, Drive/, шалгалт /form/, тестийн орчин /form/, орчны хичээл сургалтын бичиг баримт /Google Docs, Drive, Gmail/, зэрэг олон асуудлыг шийдвэрлэсэн

Оюунлаг сургууль болон корпорацын боловсрол хариуцсан төвийн хамтын ажиллагааны хүрээнд тус группын бүтээгдэхүүн болох хувилбарыг албан ёсны зөвшөөрөлтэйгээр 2020-2021 оны хичээлийн жилээс эхлэн сургуулийн бодлого, сургалтийн системд ашиглаж эхэллээ. Багшийн ажилыг хөнгөвчилсөн, сургалтын чанарыг сайжруулах бүрэн бололцоотой сургууль-багш-сурагч эцэг эхийн хамтын ажиллагааг онлайн орчинд чадварлагаар бүрдүүлж шийдэж чадсан нь уг системийн давуу тал билээ