Scroll Top

Сургуулийн амин чухал үйлчилгээний зорилго бол сургалтын чанар,хүртээмж,үр дүндээ суурилах учиртай.Энэхүү чанарын үзүүлэлтийг өөрсдөө биш хөндлөнгийн төрийн үйлчилгээний байгууллагууд үнэлэх нь үнэнд ойр байдаг.

БШУЯам болон Боловсролын Үнэлгээний Төвөөс улсын хэмжээнд явуулсан 9-р ангийн сургалтын чанарын шалгалт,12-р анги төгсөгчдийн ЭЕШ-ын албан ёсны дүнг оруулав.

2009-2012 онуудад  Баянзүрх дүүргийн Боловсролын Хэлтсээс жил бүр тогтмол явуулдаг албан ёсны Сургалтын чанарын шалгалтанд

Бага ангийн сургалт-Тэргүүн байр,

Дунд анги-1-2-р байр,

Ахлах ангийн сургалт-1-3-р байруудыг эзэлж байв.2012 оноос хойш ийм хэлбэрийн шалгалтыг нийслэл дүүргийн хэмжээнд ил тод зохион байгуулахыг хувь хүний болон сургуулийн нэр хүндэд халдаж байна,дүнгийн нууцлал  гэсэн олон нийтийн санал хүсэлтээр зогсоожээ.

2019 оны 9-р анги төгсөгчдөөс БШУЯ,БҮТ-өөс улсын хэмжээнд Сургалтын чанарын шалгалтыг математик,хими,биологи,физик,англихэлний хичээлүүдээр явуулахад улсад 1-р байранд оржээ.Энэхүү шалгалтанд 3 бүлгийн 76 сурагч хамрагдав.

Он.

Онооны дундаж

Улсад эзэлсэн байр

2022он
673.62 оноо
1-р байр
2021он
665.3 оноо
1-р байр
2020он
Төгсөлтгүй.
———–
2019он
671.5оноо
3-р байр
2018он
672.0оноо
3-р байр
2017он
692.0оноо
2-р байр
2016он
628.7оноо
6-р байр
2015он
Төгсөлтгүй.
———–
2014он
622.0оноо
5-р байр
2013он
631.5оноо
6-р байр
2012он
620.2оноо
8-р байр
2011он
625.4оноо
10-р байр