Санхүүгийн алба

•    Сургуулийн санхүү нягтлан бодох бүртгэл, тайланг хугацаанд нь чанартай гаргах, үндсэн орлогын эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, нэхэмжлэх шаардах ажлыг цаг хугацаанд нь зохион байгуулах.

•    Дүүргийн төрийн сангаас орох үдийн цай, хувьсах зардал, бусад орлого хураамжийг зохих журмын дагуу бүрдүүлж байх.

•    Сургуулийн үндсэн хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтанд хяналт тавих, ашиглалтыг сайжруулах.

© 2020 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг бүрэн дунд сургууль